Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Organizacja Systemu Rozpoznania Zagrożeń Państwa

Conference date

25.04.2019

Place

Warszawa, Polska

Conference type

national

URL

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28073?t=Konferencja-Naukowa-Organizacja-systemu-rozpoznania-zagrozen-panstwa-#

Description

PL Głównym celem konferencji będzie dyskusja nad złożonością współczesnych zagrożeń i sposobami ich rozpoznawania. Za najgroźniejsze militarne zagrożenie bezpieczeństwa powszechnie przyjmuje użycie lub groźbę użycia siły militarnej przez podmioty prawa międzynarodowego (państwa). Jednak na podstawie obserwacji przebiegu konfliktów militarnych można stwierdzić, że tezę tę weryfikują (w ograniczonym zakresie) zdolności struktur niepaństwowych do posługiwania się przemocą zbrojną w osiąganiu celów strategicznych. W historii konfliktów zbrojnych końca XX i początku XXI wieku można znaleźć wiele przykładów bezpośredniego i pośredniego użycia przemocy zbrojnej jako narzędzia osiągania celów polityki. Współczesne konflikty dowodzą, że źródłem zagrożeń militarnych jest nie tylko potencjał militarny innych państw czy organizacji niepaństwowych oraz możliwość ich agresywnego użycia, lecz także brak wystarczających zdolności do obrony, a więc słabość militarna określonego podmiotu prowokująca przeciwników do zastosowania przemocy.

Organizer

Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej

Publications (3)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS