Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Zarządzanie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej z Ukrainą w czasie inwazji na wybranych przykładach

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Management of the European Union's External Border With Ukraine During the Russian Invasion on Selected Examples

Year of publication

2023

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2023 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • CITES
  • Granice
  • Konflikty zbrojne
  • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (1973)
  • Migracje
  • Ochrona przyrody
  • Uchodźcy
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zarządzaniu granicą zewnętrzną Unii Europejskiej z Ukrainą w związku z inwazją rosyjską. Scharakteryzowano odcinek granicy polsko- -ukraińskiej oraz wskazano przejścia graniczne przeznaczone dla ruchu pieszego i towarowego. Przedstawiono tymczasową procedurę wprowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie do postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wjeżdżającym z Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie trwania konfliktu zbrojnego. Omówiono wprowadzenie skróconych procedur dotyczących przekraczania granicy i wwozu zagrożonych gatunków fauny i flory z Ukrainy na teren Unii Europejskiej. Przeanalizowano dostępne statystyki dotyczące liczby skonfiskowanych okazów CITES przywożonych z Ukrainy w latach 2019–2022 w celu określenia skali ich przemytu z tego kraju. Celem artykułu jest wskazanie konieczności wprowadzenia zmian w zarządzaniu zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie na wybranych przykładach.

EN The subject of consideration in this article are issues related to the need to introduce changes in the management of the European Union's external border with Ukraine in connection with the Russian invasion. The section of the Polish-Ukrainian border has been characterized and border crossings for pedestrian and goods traffic have been indicated. A temporary procedure introduced by the Chief Veterinary Officer regarding the handling of animals accompanying travelers entering the European Union from Ukraine during the armed conflict was presented. The introduction of shortened procedures for crossing the border and importing endangered species of fauna from Ukraine into the European Union was discussed. Available statistics on the number of confiscated CITES species imported from Ukraine in 2019–2022 were analyzed in order to determine the scale of their smuggling from this country. The aim of the article is to indicate the need to introduce changes in the management of the external border of the European Union in connection with the outbreak of war in Ukraine on selected examples.

Date of online publication

13.04.2023

Pages (from - to)

40 - 50

DOI

10.33226/1231-2037.2023.1.5

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 49-50.

Ministry points / journal

40.0