Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przeszukanie systemów informatycznych oraz informatycznych nośników danych w kodeksie postępowania karnego

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Search IT systems and IT data carriers in the Code of Criminal Procedure

Year of publication

2022

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2022 | Journal number: nr 2(8)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberprzestępczość
 • Dane
 • Dowody (prawo)
 • Prawo
 • Przeszukanie (prawo)
 • Przetwarzanie w chmurze
 • Systemy informatyczne
EN
 • Cybercrime
 • Cybersecurity
 • Cloud computing
 • Law
 • Preservation of evidence
 • Search
Abstract

PL Tematem niniejszego opracowania jest czynność operacyjna polegająca na przeszukiwaniu systemów informatycznych (zarówno połączonych z innymi systemami informatycznymi, jak i stanowiącymi samodzielne jednostki), „urządzeń zawierających dane” oraz (informatycznych) nośników danych. Problematyka ta została uregulowana poprzezodesłanie zawarte w art. 236a kodeksu postępowania karnego z 1997 roku do przepisów rozdziału 25 „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie” przewidującego odpowiednie ich stosowanie do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

EN The subject of the article is investigatory powers consisting in searching for IT systems (both connected with other IT systems and being independent units), „devices containing data” and (IT) data carriers. This issue is regulated by the reference contained in Art. 236a of the Code of Penal Procedure of 1997 to the provisions of Chapter 25. „Seizure. Se- arch”, providing for appropriate use to the holder and user of a device containing IT data or an IT system, in the scope of data stored in this device or system or on a carrier at its disposal or use, including correspondence sent by electronic mail.

Date of online publication

04.11.2022

Pages (from - to)

146 - 159

URL

http://www.cybersecurityandlaw.com/pdf-156088-82872?filename=Cybersecurity%20and%20Law%20Nr.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 159.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

04.11.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0