Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wyzwania dla zarządzania wynikające z imigracji pracowników – wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Imigranci
  • Pracodawcy
  • Pracownicy
  • Rynek pracy
  • Zarządzanie
Abstract

PL W pierwszej połowie XXI wieku migracja ludności jest jednym z najbardziej dynamicznych procesów społecznych, dotyczącym również Rzeczypospolitej Polskiej. Generuje ona wiele problemów społecznoekonomicznych, w obliczu których należy definiować kolejne czynniki i poszukiwać nowych rozwiązań. Przyczyny emigracji i imigracji są ze sobą w pewien sposób powiązane. Sytuacja gdy osoba opuszcza swój kraj i zmienia miejsce zamieszkania, oddziałuje nie tylko na kraj opuszczany, lecz także na nową destnację. Zachodzące tu procesy można analizować wielowymiarowo i wielopłaszczyznowo. W artykule rozważania skoncentrowano na analizie wybranych zagadnień z zakresu zarządzania imigrantami. Zaprezentowano podstawowe definicje w zakresie tematyki migracyjnej w celu właściwego przedstawienia dalszych rozważań. Wskazano najczęściej występujące powody, kierunki i efekty imigracji w wybranych płaszczyznach. Główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu zakresu oddziaływania imigrantów na płaszczyznę społeczno-gospodarczą. Przedstawiono analizę krajowych danych statystycznych dotyczących wielkości migracji oraz ich sytuacji na rynku pracy. Zdiagnozowano zakres oddziaływania imigracji na obszar zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarczych. Ponadto określono możliwe wyzwania w zakresie zarządzania jakie generuje rosnący napływ imigrantów. Dokonano charakterystyki wybranych problemów występujących obecnie na rynku pracy, które dotyczą imigrantów w obszarze zarządzania

EN In the first half of the twenty-first century, population migration is one of the most dynamic social processes, also concerning the Republic of Poland. It generates many socio-economic problems in the face of which further factors should be defined and new solutions sought. The reasons for emigration and immigration are related in some way. The situation when a person leaves their country and changes their place of residence affects not only the country they are leaving, but also the new destination. The processes taking place here can be analysed in many dimensions and on many levels. The article focuses on the analysis of selected issues in the field of immigrant management. Basic definitions in the field of migration are explored to properly present further considerations. The most common reasons, directions, and effects of immigration in selected areas were indicated. The main attention was focused on indicating the scope of the influence of immigrants on the socio-economic level. An analysis of national statistical data on the size of migrations and their situation on the labour market is presented. The scope of the impact of immigration on the area of human resource management in economic entities was diagnosed. In addition, potential management challenges generated by the growing influx of immigrants were identified and selected problems currently occurring in the labour market, which concern immigrants in the area of management, are characterized

Date of online publication

15.09.2022

Pages (from - to)

229 - 241

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/734FCB09-CBAB-700A-6F64-DEA6D06A5E32

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 239-240.

Book

Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu w Polsce

Ministry points / chapter

20.0