Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

ICT w medycynie : wsparcie czy utrudnienie

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo zdrowotne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Medycyna
  • Sytuacje kryzysowe
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Zdrowie publiczne
Abstract

PL Wprowadzenie: Technologie informacyjno-komunikacyjne będące elementem cyberprzestrzeni we współczesnym świecie odgrywają ogromną rolę zapewniając społeczeństwu wsparcie i udogodnienie w wielu obszarach funkcjonowania. Jednym z istotniejszych obszarów jest sfera medyczna wpływająca na życie i zdrowie człowieka. Oprócz udogodnień pojawiają się również utrudnienia, bariery oraz zagrożenia w zakresie wykorzystywania ICT w medycynie. Polem obserwacji jest zarówno czas pokoju jak i kryzysu jaki może nastąpić w wyniku oddziaływania hybrydowego prowadzonego przeciwko RP w cyberprzestrzeni. Cel: Celem pracy było wyeksponowanie zarówno pozytywnych jak i negatywnych stron użytkowania cyberprzestrzeni a w szczególności zastosowania ICT w medycynie przy uwzględnieniu czasu pokoju i kryzysu. Metodologia: W części wstępnej artykułu zidentyfikowano atrybuty środowiska komunikacji czyli cyberprzestrzeni. W dalszej części autorzy rozpatrując aspekt indywidualny oraz instytucjonalny przedstawili pozytywne względy wykorzystania ICT w medycynie. Następnie dokonano analizy zagrożeń jakie mogą zaistnieć w wyniku zastosowania ICT w medycynie. Stan kryzysu, w szczególności wywołany zagrożeniami hybrydowymi, może zakłócić funkcjonowanie systemów informatycznych w medycynie i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zastosowanie metody obserwacji oraz analizy umożliwiło pozyskanie materiału badawczego w odniesieniu do wpływu ICT w obszarze medycyny na życie i zdrowie człowieka. Podsumowanie: Kluczowe obecnie jest zwrócenie uwagi na czynniki wpływające negatywnie na funkcjonowanie obszaru medycyny w czasie pokoju jak i kryzysu. Świadomość sytuacyjna zagrożeń jakie niosą działania hybrydowe wpływające na obszar medyczny pozwala uwypuklić zagrożenia jakie można zidentyfikować w cyberprzestrzeni, co implikuje potrzebę określenia priorytetowych kierunków badań w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w systemie opieki zdrowotnej.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

337 - 347

URL

https://www.impulsoficyna.com.pl/zdrowie/2288-zdrowie-diagnostyka-profilaktyka-bezpieczenstwo.html

Book

Zdrowie : diagnostyka, profilaktyka, bezpieczeństwo

Ministry points / chapter

20.0