Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Interakcja pilot - bezzałogowy statek powietrzny w odniesieniu do koncepcji lojalnego skrzydłowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Język
  • Komunikacja
  • Lotnicy wojskowi
  • Rozpoznawanie mowy (technologia)
  • Sztuczna inteligencja
  • Lojalny skrzydłowy
Streszczenie

PL Pojęcie komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną zostało szeroko omówione w li-teraturze. Niemniej jednak na temat stosunkowo nowejkoncepcji ugrupowania lojalnego skrzydłowego, czyli bezzałogowego statku powietrznego operującego symultanicznie z my-śliwcem załogowym,literatura jest uboga. Artykuł wypełnia tę lukę i ma za zadanie wpro-wadzić czytelnika w szereg zagadnień natury technicznej dotyczących zarządzania tego typu ugrupowaniem lotniczym, uczenia maszynowego w odniesieniu do BSP (bezzałogowego statk u powietrznego), algorytmów informatycznych w systemie loyal wingman oraz języka komunikacji pomiędzy elementami systemu. W artykule zebrano szereg pojęć dotyczących działania roju bezzałogowców ijego interakcji zpilotem. Zaprezentowano koncepcję stero-wania ugrupowaniem i przykłady języka komunikacji w tej strukturze. Omówiono znaczenie sztucznej inteligencji, jej wpływ na działanie lojalnego skrzydłowego oraz wjaki sposób wspiera ona działanie pilota platformy załogowej. Skupiono się na cechach lotnika jako ope-ratora izainicjowano dyskusję nad sposobem szkolenia załóg dedykowanych do lotów wtego typu formacjach. Ta problematyka wymaga szerszej analizy niemniej jednak artykuł inicjuje dyskusjęna temat projektów badawczych, które trzeba rozwijać, aby opracować sys-temy zmieniające myśliwce na przykład F-16 wplatformy sterujące ugrupowaniem lojalnego skrzydłowego.

EN The concept of communication between man and machine has been widely discussed in the literature. The bibliography about an ideaof interaction between unmanned aerial vehicle(UHV)with a manned fighter are still limited. The article reduce this gap and mignify the reader with the numerous technical issues relat-ed to management of this type of aerial team-ing systems, machine learning in relation to UAV, IT algorithms and finally with the lan-guage of communication between the "loyal wingman" system elements.Thearticle collects a number of unmanned aerial vehicles swarm operation concepts and its interaction with the pilot. In this article author describe the concept ofunmanned air team groups control and presents examples of the communication language in this structures. Furthermore, author an-alyze impact of the artificial intelligence on the performance of a loyal wingman teaming systems and how it supports the mannedplatform pilot performance. The author focus on aviator characteristics as an operator of aerial teaming systems and starts discussion on how to train crews dedicated to flights in this type of formations. In the concept of t he loyal wing-man requires a broader analysis, but the articleinitiates discussions about research projects that needs to be developed tochange the fighters like F-16 into control platforms forthe loyal wingman formations.

Data udostępnienia online

2020 (Data domniemana)

Strony (od-do)

201 - 216

URL

https://www.itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_2_m.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronach 214-215.

Książka

Nauka dla obronności i środowiska. T. 2

Zaprezentowany na

Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0