Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Interakcja pilot - bezzałogowy statek powietrzny w odniesieniu do koncepcji lojalnego skrzydłowego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Język
  • Komunikacja
  • Lotnicy wojskowi
  • Rozpoznawanie mowy (technologia)
  • Sztuczna inteligencja
  • Lojalny skrzydłowy
Abstract

PL Pojęcie komunikacji pomiędzy człowiekiem a maszyną zostało szeroko omówione w li-teraturze. Niemniej jednak na temat stosunkowo nowejkoncepcji ugrupowania lojalnego skrzydłowego, czyli bezzałogowego statku powietrznego operującego symultanicznie z my-śliwcem załogowym,literatura jest uboga. Artykuł wypełnia tę lukę i ma za zadanie wpro-wadzić czytelnika w szereg zagadnień natury technicznej dotyczących zarządzania tego typu ugrupowaniem lotniczym, uczenia maszynowego w odniesieniu do BSP (bezzałogowego statk u powietrznego), algorytmów informatycznych w systemie loyal wingman oraz języka komunikacji pomiędzy elementami systemu. W artykule zebrano szereg pojęć dotyczących działania roju bezzałogowców ijego interakcji zpilotem. Zaprezentowano koncepcję stero-wania ugrupowaniem i przykłady języka komunikacji w tej strukturze. Omówiono znaczenie sztucznej inteligencji, jej wpływ na działanie lojalnego skrzydłowego oraz wjaki sposób wspiera ona działanie pilota platformy załogowej. Skupiono się na cechach lotnika jako ope-ratora izainicjowano dyskusję nad sposobem szkolenia załóg dedykowanych do lotów wtego typu formacjach. Ta problematyka wymaga szerszej analizy niemniej jednak artykuł inicjuje dyskusjęna temat projektów badawczych, które trzeba rozwijać, aby opracować sys-temy zmieniające myśliwce na przykład F-16 wplatformy sterujące ugrupowaniem lojalnego skrzydłowego.

EN The concept of communication between man and machine has been widely discussed in the literature. The bibliography about an ideaof interaction between unmanned aerial vehicle(UHV)with a manned fighter are still limited. The article reduce this gap and mignify the reader with the numerous technical issues relat-ed to management of this type of aerial team-ing systems, machine learning in relation to UAV, IT algorithms and finally with the lan-guage of communication between the "loyal wingman" system elements.Thearticle collects a number of unmanned aerial vehicles swarm operation concepts and its interaction with the pilot. In this article author describe the concept ofunmanned air team groups control and presents examples of the communication language in this structures. Furthermore, author an-alyze impact of the artificial intelligence on the performance of a loyal wingman teaming systems and how it supports the mannedplatform pilot performance. The author focus on aviator characteristics as an operator of aerial teaming systems and starts discussion on how to train crews dedicated to flights in this type of formations. In the concept of t he loyal wing-man requires a broader analysis, but the articleinitiates discussions about research projects that needs to be developed tochange the fighters like F-16 into control platforms forthe loyal wingman formations.

Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

201 - 216

URL

https://www.itwl.pl/media/attachments/2020/10/28/nauka_dla_obronnosci_i_srodowiska_tom_2_m.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 214-215.

Book

Nauka dla obronności i środowiska. T. 2

Presented on

Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / chapter

20.0