Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Lokalne struktury systemu zarządzania kryzysowego. Rola i zadania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Wariant tytułu

EN Local Structures of the Crisis Management System. The Role and Tasks of the Urban Crisis Management Center

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Systemy Logistyczne Wojsk

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 53 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • County (admin.)
  • Crisis management
  • Crisis management centres
  • Security
Streszczenie

PL Artykuł został poświęcony kwestiom zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych, powiatowych struktur w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Autorzy dokładnie omówili zadania starosty oraz powoływanych przez niego zespołów. Najwięcej miejsca poświęcili jednak centrom zarządzania kryzysowego jako podmiotom odpowiedzialnym przede wszystkim za właściwy przepływ informacji, zarówno na etapie zapobiegania ewentualnym kryzysom, jak i w trakcie sytuacji kryzysowej, kiedy to przekazywanie aktualnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, nie tylko ułatwia koordynowanie prowadzonych działań, ale może mieć wręcz kluczowe znaczenie podczas próby opanowania sytuacji kryzysowej.

EN The article was devoted to the issues of crisis management, with particular emphasis on local, county structures in the crisis management system in Poland. The a uthors thoroughly discussed the tasks of the foreman and the teams he created. However, theydevoted the most space to crisis management centers, as entities responsible above all for the proper flow of information both at the stage of preventing possible crises and during a crisis situation, when the transmission of up-to -date, reliable and verified information not only facilitates the coordination of activities, but may have even crucial significance when trying to control a crisis situation.

Data udostępnienia online

31.12.2020

Strony (od-do)

151 - 169

DOI

10.37055/slw/133864

URL

http://slw.wat.edu.pl/LOKALNE-STRUKTURY-SYSTEMU-ZARZADZANIA-KRYZYSOWEGO-ROLA-I-ZADANIA-MIEJSKIEGO-CENTRUM,133864,0,1.html

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 168-169.

Typ licencji

CC BY-NC-SA (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0