Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zwalczanie cyberterroryzmu w ramach UE : wybrane aspekty karnomaterialne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Combating cyberterrorism in the EU : selected substanative criminal law aspects

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Cybersecurity and Law

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2(2)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Cyberterroryzm
  • Prawo karne
  • Terroryzm
EN
  • European Union
  • Cyberterrorism
  • Terrorism
  • Criminal law
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie postanowień aktów prawa unijnego dotyczących prawa karnego materialnego. Cyberterroryzm nie doczekał się odrębnej regulacji. Nie oznacza to oczywiście, że unormowanie tej problematyki nie istnieje. Jest ona po prostu rozproszona i żeby odtworzyć regulację odpowiedzialności karnej za czyny, które można zakwalifikować jako cyberterroryzm, czyli przestępstw o charakterze cyberterrorystycznym, należy sięgnąć do dwóch aktów prawa unijnego: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzje Rady 2005/671/WSiSW oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW. Stąd niniejszy artykuł składa się z dwóch części: pierwszej dotyczącej dyrektywy 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu oraz drugiej, której przedmiotem jest dyrektywa 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne.

Data udostępnienia online

2020 (Data domniemana)

Strony (od-do)

193 - 205

Uwagi

Streszczenie angielskie na stronie 205. Bibliografia na stronach 204-205.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0