Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zwalczanie cyberterroryzmu w ramach UE : wybrane aspekty karnomaterialne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Combating cyberterrorism in the EU : selected substanative criminal law aspects

Year of publication

2019

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Cyberterroryzm
  • Prawo karne
  • Terroryzm
EN
  • European Union
  • Cyberterrorism
  • Terrorism
  • Criminal law
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie postanowień aktów prawa unijnego dotyczących prawa karnego materialnego. Cyberterroryzm nie doczekał się odrębnej regulacji. Nie oznacza to oczywiście, że unormowanie tej problematyki nie istnieje. Jest ona po prostu rozproszona i żeby odtworzyć regulację odpowiedzialności karnej za czyny, które można zakwalifikować jako cyberterroryzm, czyli przestępstw o charakterze cyberterrorystycznym, należy sięgnąć do dwóch aktów prawa unijnego: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzje Rady 2005/671/WSiSW oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW. Stąd niniejszy artykuł składa się z dwóch części: pierwszej dotyczącej dyrektywy 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu oraz drugiej, której przedmiotem jest dyrektywa 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne.

Date of online publication

2020 (Date presumed)

Pages (from - to)

193 - 205

Comments

Streszczenie angielskie na stronie 205. Bibliografia na stronach 204-205.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0