Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rola mediów masowych w samoorganizowaniu się społeczeństwa obywatelskiego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The role of mass media in self-organization of civil society

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Security, Economy & Law

Rocznik: 2017 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polska
  • Samoorganizacja
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Środki masowego przekazu
Streszczenie

PL Pierwsza połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem globalnych konfliktów zbrojnych. Jednak ich zakończenie pozwoliło na stworzenie solidnych podstaw do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi obecnie najistotniejszy fundament zachodnich cywilizacji. XX wiek zakończył się cyfrową rewolucją, która po przekroczeniu progu nowego millenium dodatkowo przyspieszyła. Postęp technologiczny oraz zmiany w społeczeństwie wpływały na siebie wzajemnie. Jednym z efektów takiego oddziaływania było upowszechnienie się i ewolucja mediów masowych. Wzrosło znaczenie informacji, zmieniły się sposoby ich przekazywania, a obywatelskość w społeczeństwie została uzupełniona przymiotnikiem „informacyjne”. Ewolucja w stosunkach międzyludzkich, na poziomie więzi i przekazywania wartości, dodatkowo podniosła znaczenie nowych nośników informacji. Jednym z głównych elementów wpływających na ciągłą socjalizację ludzi są właśnie media masowe, które w chwili obecnej są bardzo często przez społeczeństwo współtworzone. Skutki takiego stanu rzeczy nie są jednoznacznie pozytywne lub negatywne, co w poniższym tekście będę starał się wykazać.

EN The first half of the last century was marked by global armed conflicts. However, their completion allowed for a solid foundation for the development of civil society, which is now the most essential foundation of Western civilization. The twentieth century ended with a digital revolution, which accelerated after the threshold of the new millennium. Technological advances and changes in society have affected each other. One of the effects of this impact was the spread and evolution of mass media. The importance of information has increased, the ways in which information has changed, and citizenship in society has been supplemented by the adjective “information.” Evolution in interpersonal relations, at the level of ties and values, has further increased the importance of new media. One of the main elements influencing the continuous socialization of people is the mass media, which at present is very often co-created by the society. The effects of this state of affairs are not unequivocally positive or negative, as in the following text I will try to demonstrate.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

18 - 25

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_18-25.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronie 25. Streszczenie w języku angielskim.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0