Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rola mediów masowych w samoorganizowaniu się społeczeństwa obywatelskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The role of mass media in self-organization of civil society

Year of publication

2017

Published in

Security, Economy & Law

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska
  • Samoorganizacja
  • Społeczeństwo informacyjne
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Środki masowego przekazu
Abstract

PL Pierwsza połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem globalnych konfliktów zbrojnych. Jednak ich zakończenie pozwoliło na stworzenie solidnych podstaw do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które stanowi obecnie najistotniejszy fundament zachodnich cywilizacji. XX wiek zakończył się cyfrową rewolucją, która po przekroczeniu progu nowego millenium dodatkowo przyspieszyła. Postęp technologiczny oraz zmiany w społeczeństwie wpływały na siebie wzajemnie. Jednym z efektów takiego oddziaływania było upowszechnienie się i ewolucja mediów masowych. Wzrosło znaczenie informacji, zmieniły się sposoby ich przekazywania, a obywatelskość w społeczeństwie została uzupełniona przymiotnikiem „informacyjne”. Ewolucja w stosunkach międzyludzkich, na poziomie więzi i przekazywania wartości, dodatkowo podniosła znaczenie nowych nośników informacji. Jednym z głównych elementów wpływających na ciągłą socjalizację ludzi są właśnie media masowe, które w chwili obecnej są bardzo często przez społeczeństwo współtworzone. Skutki takiego stanu rzeczy nie są jednoznacznie pozytywne lub negatywne, co w poniższym tekście będę starał się wykazać.

EN The first half of the last century was marked by global armed conflicts. However, their completion allowed for a solid foundation for the development of civil society, which is now the most essential foundation of Western civilization. The twentieth century ended with a digital revolution, which accelerated after the threshold of the new millennium. Technological advances and changes in society have affected each other. One of the effects of this impact was the spread and evolution of mass media. The importance of information has increased, the ways in which information has changed, and citizenship in society has been supplemented by the adjective “information.” Evolution in interpersonal relations, at the level of ties and values, has further increased the importance of new media. One of the main elements influencing the continuous socialization of people is the mass media, which at present is very often co-created by the society. The effects of this state of affairs are not unequivocally positive or negative, as in the following text I will try to demonstrate.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

18 - 25

URL

http://security-economy-law.pl/wp-content/uploads/2017/07/SEL_14_18-25.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 25. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0