Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Pokolenie Y w wojsku : wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Generation Y in Army : Challenge to Personal Process in Polish Armed Forces

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty

Rocznik: 2019 | Tom: t. 53 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kapitał ludzki
  • Pokolenie Y
  • Polska
  • Praca
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie wiekiem
Streszczenie

PL Przeobrażenia w otoczeniu Sił Zbrojnych RP implikują potrzebę dostosowywania się i podejmowania działań antycypujących te zmiany, tworząc warunki do sprawnego działania i rozwoju wojska. Rodzi to potrzebę przebudowy struktur i zasobów, którymi dysponuje wojsko, oraz doskonalenia procesu personalnego. Jednym ze współczesnych wyzwań dotyczących zarządzania ludźmi w wojsku jest zarządzanie pokoleniem Y, którego cechy są szansą dla rozwoju organizacji, jak również mogą stanowić dla niej problem. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących problematyki zarządzania wiekiem w wojsku z perspektywy uwarunkowań zarządzania pokoleniem Y. Autorka analizuje mocne i słabe strony generacji Y w wojsku, a następnie określa szanse i zagrożenia dla realizacji celów Sił Zbrojnych RP. W rezultacie prezentuje potrzeby związane ze zmianami w realizacji procesu personalnego

EN Transformations in the environment of the Polish Armed Forces imply the need to adapt and take actions anticipating these changes in order to create conditions for the efficient operation and development of the army. This raises the need to rebuild the structures and resources available to the army and to improve the personnel process. One of the contemporary challenges concerning human resources management in the army is the management of generation Y, the characteristics of which present an opportunity for the development of the organisation, but may also pose a problem. The aim of the article is to present the results of the research on the issue of age management in the army from the perspective of generation Y management conditions. The author analyses the strengths and weaknesses of generation Y in the army and then defines the opportunities for and threats to the achievement of the objectives of the Polish Armed Forces. As a result, she presents the needs related to changes in the implementation of the personnel process, which are important from the perspective of the proper use of this generation’s potential.

Strony (od-do)

25 - 35

DOI

10.5604/01.3001.0013.5247

URL

https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1334

Uwagi

Uwaga do języka: Streszczanie w języku angielskim. Bibliografia na stronach 34-35.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | EBSCO | Index Copernicus