Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Age management in the military : attributes of XYZ generation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

RU Возрастное управление в армии : атрибуты поколений X, Y и Z

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski | rosyjski

Słowa kluczowe
PL
  • Kapitał ludzki
  • Pokolenie X
  • Pokolenie Y
  • Pokolenie Z
  • Pokolenie (socjologia)
  • Siły zbrojne
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Zarządzanie wiekiem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Streszczenie

EN One of the contemporary challenges concerning human resources management is age management. Age management is a set of activities carried out in an organisation that allows for rational use of employees of different ages. The most important thing about this concept is that it utilises a management style that takes into account the diversity of employees according to age. The aim of the speech is to present the results of research on the issue of age management in the army. In this speech the author presents the differences between X, Y and Z generations in the army and analyses the strengths and weaknesses of individual generations. It also identifies the potential of individual generations to achieve the objectives of the Armed Forces and returns the risks resulting from generational differences in the management of human resources in the army

RU Одним из современных вызовов, касающихся управления человеческими ресурсами, является возрастное управление. Возрастное управление – это система действий, реализованных в организации, которая позволяет наиболее рационально управлять сотрудниками разного возраста. В этом смысле самым главным является стиль управления, при котором принимается во внимание возраст сотрудников. Целью данной статьи является представление результатов исследований, касающихся проблемы возрастного управления в армии. Автор указывает на различия между поколениями X, Y и Z в армии и анализирует сильные и слабые стороны отдельных поколений. Автор также идентифицирует потенциал отдельных поколений для реализации целей Вооружонных Сил и обращает внимание на риски с точки зрения разницы в возрасте в процессе управления человеческими ресурсами в армии

Strony (od-do)

62 - 71

URL

https://du.lv/wp-content/uploads/2019/07/SZF-krajums_III_Ekonomika_2019_DRUKA.pdf

Uwagi

Uwaga dotycząca języka: Zawiera streszczenie w języku rosyjskim. Bibliografia na stronie 70.

Książka

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part III. Issues of Economics

Zaprezentowany na

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018", 12-13.10.2018, Daugavpils, Łotwa

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0