Processing may take a few seconds...

Article


Title

Symulacja konstruktywna a zarządzanie kryzysowe

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2016

Published in

Košická Bezpečnostná Revue

Journal year: 2016 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kryzys
  • Ćwiczenia wspomagane komputerowo
  • Symulacja komputerowa
Abstract

PL Współcześnie zaobserwować można swoistą ewolucję postrzegania bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i narodowym. Na dalszy plan odeszła groźba wybuchu konfliktu globalnego. Ujawniają się natomiast nowe wyzwania, które mogą powodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa współczesnego demokratycznego państwa. Współczesne wyzwania związane są przede wszystkim z napięciami i niestabilnością wywołanymi przez terroryzm międzynarodowy. Jest to najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym Polski. Stopień zagrożenia terroryzmem poszczególnych państw jest różny, bo zjawisko to przybrało zupełnie nowy charakter, a jego organizatorzy i wykonawcy dysponują środkami oraz sposobami ich użycia wymykającymi się z klasycznych wyobrażeń o terroryzmie. Założyć można, że istnieje duże prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych, które mogą spowodować ogromne straty. Istotnym zatem jest dążenie do zapobiegania stratom lub ich minimalizowania oraz ograniczania obszaru objętego sytuacją kryzysową. Zadanie ów wymusza kompleksowe podejście do przygotowania szeregu podmiotów do szybkiego, skutecznego i kontrolowanego reagowania na sytuację kryzysową. W związku z powyższym zasadnym wydaje się, by uwagę koncentrować zwłaszcza na właściwej organizacji, kooperacji i koordynacji działań oraz optymalnym wykorzystaniu dostępnych sił i środków. Ważne jest również aby strategie zarządzania kryzysem nie koncentrowały się wyłącznie na fazie reagowania na kryzys. W grę wchodzić powinny również bardziej dalekosiężne strategie, jak: działania prewencyjne i zapobiegające kryzysom, planowanie bezpieczeństwa, łagodzenie skutków sytuacji kryzysowych, itp. W tym przypadku niezwykle pomocne może być zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym symulacji komputerowych, do weryfikacji przyjętych procedur z zakresu zarządzania kryzysowego, jak również poszukiwania optymalnych rozwiązań w kontekście wcześniej niezdefiniowanych zagrożeń. Ze względu na szerokie spektrum poruszanej problematyki, autor ograniczył się do przedstawienia możliwości zastosowania symulacji konstruktywnej w zarządzaniu kryzysowym

EN Today, we can observe a kind of evolution of the perception of security at international and national levels. The wayside left the threat of global conflict. They reveal on the other side, new challenges, which can cause serious security threats to the modern democratic state. Today's challenges are primarily associated with tensions and instability caused by international terrorism. It is the most serious threat to international security, including Poland. It can be assumed that there is a high probability of terrorist attacks, which can cause huge losses. It is important to preventing or minimizing losses and reducing the area covered by the crisis. Comprehensive approach of task forces requires effective and controlled response to the crisis situation by preparation of a number of entities. Therefore, it seems be reasonable to focus attention especially on the proper organization, cooperation, coordination and optimal use of available forces and resources. It is also important to strategies of crisis management which have to be more focused on far-reaching policies, safety planning, mitigating the effects of crisis situations, etc. For this case, computer simulations to verify accepted procedures of crisis management can be helpfully, as well as search of optimal solutions in the context of undefined previously threats. Due to the wide spectrum of the discussed issues, the author has been limited to present the possibility of using constructive simulation in crisis management

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

371 - 377