Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wykorzystanie transportu cywilnego do celów obronnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The use of civil transport for military purposes

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witeleona w Legnicy

Journal year: 2016 | Journal number: nr 20(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Transport
  • Wojsko
  • Polska
EN
  • National security
  • Security preparations
  • Transport
Abstract

PL Artykuł dotyczy aktualnej sytuacji transportu cywilnego wPolsce. Autorka omówiła poszczególne gałęzie transportu, analizując stan ich infrastruktury. Przedstawione zo-stały zmiany, jakie dokonywały się wtransporcie lotniczym, kolejowym idrogowym, według kryterium liczby przewozów osobowych itowarowych. Przeprowadzona została analiza możliwości zastosowania transportu cywilnego docelów obronnych nawypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej izagrożenia zewnętrznego. Dokonano porównania możliwości dostosowania poszczególnych rodzajów transportu dopotrzeb sił zbrojnych, uwzględniając mocne isłabe strony każdego kanału.

EN The article concerns the current situation of civil transport in Poland. The author discuss the various branches of transport, analyzing the state of their infrastructure. Article describes changes that were taking place in the aviation, rail and road during the last decade, including numbers of passenger and freight transport. An analysis ofthe applicability of civil transport for defensive purposes in case of an emergency and external threat was carried out. Acomparison of particular transport channel’s ca-pabilities to adjusting into needs of the armed forces, taking into account the strengths and weaknesses, was undertaken

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

7 - 24

URL

http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn20/zn20.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

7.0