Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Odpowiedzialność człowieka za świat stworzony według Maksyma Wyznawcy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Man’s Responsibility for the Created World according to Maximus the Confessor

Year of publication

2017

Published in

Verbum Vitae

Journal year: 2017 | Journal volume: nr 31

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Maksym Wyznawca
 • Antropologia teologiczna
 • Kosmologia
 • Odpowiedzialność
 • Przebóstwienie
 • Soterologia
 • Stworzenie świata
 • Teologia chrześcijańska
 • Patrologia
 • Protologia
EN
 • Maximus Confessor
 • Cosmogony
 • Divinisation
Abstract

PL Maksym Wyznawca łączy szeroko rozumianą tradycję filozoficzną z dziedzictwem teologicznym, ale także formułuje własne, oryginalne tezy dotyczące roli człowieka we wszechświecie. Spójna wizja kosmologiczna i antropologiczna staje się podstawą najgłębszej, wpisanej w ekonomię zbawienia, odpowiedzialności człowieka za wszechświat. Maksym rozpoznaje w człowieku nie tylko mikrokosmos, ale także pośrednika między stworzeniem i Stwórcą. Analiza dzieł Wyznawcy pozwala nam stwierdzić, że skoro ostatecznym przeznaczeniem wszechświata jest przebóstwienie, to zadaniem powierzonym człowiekowi jest rozpoznanie tego najgłębszego celu istnienia wszechświata i współuczestnictwo w jego urzeczywistnieniu. -

EN Maximus the Confessor combined rich philosophical traditions with a theological heritage, but he also presented his own original vision of the role of man in the universe. A coherent cosmological and anthropological system becomes the basis for the fundamental human responsibility for the universe within the divine economy. Maxim recognizes that man is not only the microcosm, but also the mediator, between creature and Creator. Analysis of the Confessor’s works allows us to conclude that since the ultimate aim of the universe is its deification, the mission entrusted to man is to recognize this purpose and to participate in its realization.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

269 - 281

URL

https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1756/1727

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

7.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

7.0

Publication indexed in

Scopus