Processing may take a few seconds...

Article


Title

Metoda Hellwiga jako metoda ilościowa doboru zmiennych do modelowania procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Hellwig Method as a Quantitative Method Selection of Variables for Modeling Logistic Processes

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Ekonometria
  • Modele matematyczne
  • Modelowanie
EN
  • Logistic
  • Econometric
Abstract

PL Temat artykułu dotyczy doboru zmiennych w modelowaniu procesów logistycznych jedną z wybranych metod ilościowych, jaką jest metoda Hellwiga. Dokonując analizy teoretycznej i empirycznej badanego problemu, opracowano precyzyjny algorytm doboru zmiennych objaśniających, spośród zmiennych kandydujących, do modelu ekonometrycznego metodą Hellwiga. Przedstawiony algorytm pozwala na jednoznaczny wybór, na podstawie pojemności nośników informacji w oparciu o współczynniki korelacji liniowej Pearsona, najwłaściwszych zmiennych do tego modelu. Algorytm ten, posłużył do praktycznego obliczenia i na tej podstawie wyboru najlepszych zmiennych objaśniających na bazie fizycznego przykładu opartego na danych empirycznych firmy Wawel S.A.Dla właściwej egzemplifikacji, podjęto próbę zbudowania empirycznego modelu ekonometrycznego. Zidentyfikowano cztery potencjale zmienne kandydujące do tego modelu poprzez analizę i opracowanie danych empirycznych pozyskanych ze sprawozdań finansowych firmy. Następnie wykorzystując opracowany algorytm metody Hellwiga, otrzymano rzeczywiste wyniki doboru prawdziwych zmiennych do realnego modelu ekonometrycznego opisującego produkcję sprzedaną w firmie Wawel S.A. (abstrakt oryginalny)

EN The subject of the article concerns the selection of variables in the modeling of logistic processes, one of the quantitative methods chosen, which is the Hellwig method. Performing a theoretical and empirical analysis of the examined problem, a precise algorithm for the selection of explanatory variables was developed, among the candidate variables, to the econometric model using the Hellwig method. The presented algorithm allows for an unambiguous selection, based on the capacity of information carriers based on Pearson's linear correlation coefficients, the most appropriate variables for this model. This algorithm was used for practical calculation and on this basis the selection of the best explanatory variables on the basis of a physical example based on empirical data of the Wawel SA company. For the proper exemplification, an attempt to build an empirical econometric model.Four potential variables candidate for this model were identified by analyzing and developing empirical data obtained from the company's financial reports.Next, using the developed algorithm of the Hellwig method, real results of the selection of real variables were obtained to the real econometric model describing the production sold in the company Wawel S.A. (original abstract)

Pages (from - to)

75 - 108

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171556841?q=6359c5d1-4142-4d5e-b2b4-0f49f7f5d3d0$1&qt=IN_PAGE

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech