Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo informacyjne organizacji

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Information security in organisations

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
  • Polska
Abstract

PL W artykule zostały przedstawione rekomendowane metody projektowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. W analizie uwzględniono istotę i elementy bezpieczeństwa informacji oraz relacje między nimi. Systemowe podejście do badanego obszaru wymagało charakterystyki podstaw prawnych oraz modeli bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC oraz TISM). Ponadto przedstawione zostały metody wdrożenia i eksploatacji oraz monitorowania systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Artykuł zamyka prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autorki w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz wnioski i rekomendacje w przedmiotowym zakresie.

EN The paper presents recommended methods of information security systems designs. The analysis comprises the essence and elements of information security, but also the relations between them. The systemic approach to the studied area required providing characteristics of legal basis and information security models – ISO/IEC and TISM. Also characterised were the implementation, exploitation, and monitoring methods of information systems. The paper concludes with a presentation of results of empirical research conducted in public and private sector entities, as well as conclusions and recommendations.

Pages (from - to)

167 - 187

Points of MNiSW / journal

8.0

Publication indexed in

BazTech