Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Prawa Publicznego

Editors

Publisher name

Wolters Kluwer Polska SA

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

1896-8996

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-prawa-publicznego

Comments

„Przegląd Prawa Publicznego” to czasopismo naukowe, którego celem jest publikowanie artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, glos i sprawozdań z konferencji, sympozjów i seminariów naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce prawa, a zatem stanowienia i stosowania norm prawa materialnego, procesowego i ustrojowego prawa administracyjnego. Prace publikowane w czasopiśmie skrupiają się także na problemach badawczych w zakresie tych gałęzi i subdyscyplin nauk prawnych, które dokonują analizy regulacji nawiązujących swym charakterem do norm prawa administracyjnego jak i publiczne do prawa gospodarczego, czy prawa finansowego, albo też dotyczą szerokiego kontekstu funkcjonowania systemu prawa i władz publicznych takiego jak instytucje ładu społeczno-gospodarczego. Indeksowany w ERIH PLUS

Unified list of scientific journals 2013-2016

7

Journal years