Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Państwo i Prawo. Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

497417

Publisher name

Wolters Kluwer Polska SA

Editorship

Państwo i Prawo redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel sekretarz redakcji - dr Michał Ziółkowski tel.: +48 664 907 577 e-mail: michal.ziolkowski@wolterskluwer.com Redakcja "Państwa i Prawa" ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) 00-330 Warszawa tel. 22 628 82 96 e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

0031-0980

Publication frequency

monthly

URL

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo

Comments

„Państwo i Prawo” (PiP) jest jednym najstarszych polskich prawniczych czasopism naukowych. Afiliowany przy Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ukazuje się nieprzerwanie od 1946 roku. Misją „Państwa i Prawa” jest różnorodność i profesjonalizm.Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).Autorami artykułów są najwybitniejsi krajowi i zagraniczni naukowcy oraz eksperci, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych trybunałów międzynarodowych. Nadrzędnym zadaniem czasopisma jest przede wszystkim publikacja najistotniejszych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych zarówno w obszarze prawa publicznego, jak i prywatnego. Podobnie jak najstarsze zagraniczne periodyki prawnicze, „Państwo i Prawo” należy do grupy czasopism obejmujących swym zakresem tematycznym wszystkie gałęzie prawa. Istotne dla PiP jest jednak publikacja artykułów zawierających nowe ustalenia i wnoszących wkład w rozwój filozofii, teorii i dogmatyki prawa.„Państwo i Prawo” jest dostępne w bardzo wielu bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie, w tym m.in. w bibliotekach Instytutu Maxa Plancka dla Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Columbia, czy też Wydziału Prawa Uniwersytetu Yale, a także w The British Library.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 13.0 ---