Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Przemysław Paździorek, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (10)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Metodyka analizy środowiska w procesie planowania operacji / Przemysław Paździorek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 147-171

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Różnice podejść do sztuki operacyjnej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 70-104

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Współczesna sztuka operacyjna / Przemysław Paździorek (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 42-69

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Analiza wojny libańskiej 2006 / Przemysław Piotr Paździorek (WW) // W: Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 99-124

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Przebieg operacji / Przemysław Paździorek (WW) // W: Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 199-223

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość / red. Janusz Kręcikij - Kraków, Polska : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017 - p. 251-288

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Założenia metodologiczne / Przemysław Paździorek (WW) // W: Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 11-14

  Chapter of research work
 • 8.
  Integracja wojskowo-cywilna w działaniach stabilizacyjnych i rekonstrukcyjnych w Afganistanie / Przemysław Paździorek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 50-74

  Chapter in monograph
 • 9.
  Myśl operacyjna w drugiej wojnie libańskiej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 106-133

  Chapter of research work
 • 10.
  Myśl operacyjna w operacji Płynny Ołów / Przemysław Paździorek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 133-157

  Chapter of research work