Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Przemysław Paździorek, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (18)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 2.
  Metodyka analizy środowiska w procesie planowania operacji / Przemysław Paździorek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 147-171

  Chapter in monograph / paper 20
 • 3.
  Różnice podejść do sztuki operacyjnej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 70-104

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Współczesna sztuka operacyjna / Przemysław Paździorek (WW) // W: Design Thinking. Podejście projektowe w sztuce operacyjnej / red. Przemysław Paździorek (WW), Piotr Harężlak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 42-69

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Analiza wojny libańskiej 2006 / Przemysław Piotr Paździorek (WW) // W: Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 99-124

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 234 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 7.
  Koncepcja projektowania operacyjnego a planowanie operacji połączonej w podejściu kompleksowym (Comprehensive Approach) : [praca naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.12.1.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 147 s.

  Research work
 • 8.
  Przebieg operacji / Przemysław Paździorek (WW) // W: Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku / red. Przemysław Piotr Paździorek (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 199-223

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] / Przemysław Paździorek (WW), Artur Staniec (WW), Marek Gryga (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

  Research work
 • 10.
  Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość / red. Janusz Kręcikij - Kraków, Polska : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017 - p. 251-288

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Założenia metodologiczne / Przemysław Paździorek (WW) // W: Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.13.1.0 ] - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 11-14

  Chapter of research work
 • 12.
  Integracja wojskowo-cywilna w działaniach stabilizacyjnych i rekonstrukcyjnych w Afganistanie / Przemysław Paździorek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 50-74

  Chapter in monograph
 • 13.
  Myśl operacyjna w drugiej wojnie libańskiej / Przemysław Paździorek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 106-133

  Chapter of research work
 • 14.
  Myśl operacyjna w operacji Płynny Ołów / Przemysław Paździorek (WW) // W: Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 133-157

  Chapter of research work
 • 15.
  Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.27.1.0 / Andrzej Polak (AszWoj), Przemysław Paździorek (WW), Rafał Chrupek (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 172 s.

  Research work
 • 16.
  Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań w perspektywie połowy XXI wieku / Przemysław Paździorek (WW) // Kwartalnik Bellona - 2016, 2 (685), p. 88-107

  Scholarly article 7
 • 17.
  Systemowe projektowanie operacyjne-próba zmiany paradygmatu w planowaniu działań: [praca naukowo-badawcza] : kod pracy : II.2.28.2.0 / Przemysław Paździorek (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 164 s.

  Research work
 • 18.
  Wojskowa myśl operacyjna w konfliktach zbrojnych przełomu XX i XXI wieku / Przemysław Piotr Paździorek (WW) / Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - 460 s.